Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti OPEX, s.r.o. prevádzkovateľom webového portálu ironest.com

1. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sa vzťahujú na všetok sortiment vyrábaných alebo dodávaných dielov, skupín dielov, ucelených celkov a služieb dodávaných (ďalej len „produkt“) a predávaných spoločnosťou OPEX s r.o. fyzickým a právnickým osobám. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú a záväznú časť jednotlivých kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom.

2. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť:

OPEX, s.r.o.,
so sídlom Kuzmányho 3,
91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 51 470 420
DIČ: 2120728522
registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, odd. Sro, vložka č. 36249/R, telefónne číslo +421 903 466 825, e-mailová adresa tomas.zeleznik@opex.sk, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.opex.sk, na ktorom je zverejnená ponuka, prostredníctvom ktorého môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu.

3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá riadne a v potrebnom rozsahu vyplnila a doručila predávajúcemu záväznú objednávku na kúpu produktu alebo služby a to formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý je umiestnený na webovom portáli predávajúceho.

4. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne a v potrebnom rozsahu vyplnený a predávajúcemu doručený listinný formulár alebo elektronický formulár obsahujúci informácie o objednávateľovi, označenie objednaných služieb alebo produktov ponúkaných predávajúcim. Záväzná objednávka podľa prvej vety tohto bodu VOP predstavuje záväzný prejav vôle objednávateľa uzavrieť zmluvný vzťah s predávajúcim.

5. Ak prepravu zabezpečuje odberateľ, tento je povinný produkt prevziať do 5 dní od obdržania avíza o pripravenosti produktu na prevzatie, ináč bude dodávateľ oprávnený: odoslať produkt na náklady odberateľa, alebo uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch na riziko odberateľa a pri skladových nákladoch 20,- EUR za každý začatý deň uskladnenia.

6. Doručením záväznej objednávky predávajúcemu vzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah, tzn. je medzi predávajúcim a objednávateľom uzavretá zmluva.

Záväzná objednávka sa považuje za doručenú:
(i) v deň, keď predávajúci, resp. ním poverená osoba, prevezme záväznú objednávku vo forme listinného formulára,
(ii) v deň, keď objednávateľ potvrdí stlačením tlačidla „objednať s povinnosťou platby“ odoslanie riadne vyplnenej záväznej objednávky vo forme elektronického formulára (ďalej len „odoslanie záväznej objednávky vo forme elektronického formulára“).

7. Všetky ceny sú uvedené v EUR. Cena zahŕňa plnenia, ktoré sú uvedené v záväznej objednávke. Cena je konečná.

8. V prípade zmluvy uzavretej na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácia bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a objednávateľa (najmä: prostredníctvom webového portálu predávajúceho) a na základe riadne a v potrebnom rozsahu vyplnenej záväznej objednávky, ktorá bola predávajúcemu doručená vo forme elektronického formulára alebo listinného formulára, uhradí objednávateľ cenu vybranej služby bankovým prevodom – na základe vystavenej zálohovej alebo daňovej faktúry.

9. Zálohová faktúra sa zasiela na uvedený e-mail. Doba splatnosti faktúry je 14 dní. Po dohode je možná platba aj v hotovosti. V prípade omeškania splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať 0.05% za každý deň omeškania úhrady a ďalší produkt bude posielaný len hotovostne, bez možných výhod a zliav.

10. Po zrealizovaní platby (prevodom alebo v hotovosti) predávajúci vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr do 14 dní, v prípade požiadavky objednávateľa obratom aj e- mailom.

11. Dodávateľ ručí za produkt do jeho prebrania odberateľom alebo v zmysle platnej legislatívy podľa typu produktu. Dodávateľ poskytnutie záruky a jej dĺžky vyznačí v dodacom liste alebo na požiadanie odberateľa vystaví záručný list.

12. Množstevné zľavy a zľavy za individuálne odbery produktu sú dojednané individuálne. Zľavy neplatia pri oneskorených platbách,ui až do vyrovnania záväzku.

13. Odberateľ získava vlastnícke právo k produktu až po úplnom zaplatení za dodaný produkt.

14. Odberateľ je povinný pri prevzatí produktu skontrolovať úplnosť a správnosť dodávky a prípadné závady ihneď nahlásiť dodávateľovi. Prevzatím produktu odberateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť dodávky. Odberateľ má právo reklamovať produkt, ktorý preukázateľne nespĺňa požadované technické a kvalitatívne parametre potvrdené v objednávke odberateľa dodávateľom. Odberateľ tak musí urobiť ihneď po zistení závady písomnou formou a predložením vzorky produktu a faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Pri oprávnenej reklamácií bude navrhnutý spôsob riešenia, a to formou zľavy z kúpnej ceny, výmenou produktu alebo vrátením kúpnej ceny formou dobropisu. Reklamácie sú riešené v čo najkratšom termíne, najviac do 30 dní. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné od dátumu vyhlásenia a produkt je dodávaný výhradne za vyššie uvedených podmienok. Tieto podmienky sú platné, pokiaľ neboli odberateľovi písomne potvrdené iné podmienky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.05.2020

OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA SEMINÁROV A ŠKOLENÍ nájdete na 

www.opex.sk